Thông báo về việc in biểu mẫu, tờ rơi và Tài liệu tập huấn Y tế thôn bản.
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com