QUYẾT ĐỊNH V/v niêm yết danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

QUYẾT ĐỊNH V/v niêm yết danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện

QUYẾT ĐỊNH V/v niêm yết danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện

        

 

                       SỞ Y TẾ QUẢNG NAM                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN DA LIỄU                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Số : 37 /QĐ-BVDL                                                                                                                                                           Quảng Nam, ngày 31 tháng  01 năm 2020

 
   

 

                                                                                                                               QUYẾT ĐỊNH

V/v niêm yết danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN DA LIỄU QUẢNG NAM

            Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế;

            Căn cứ Nghị quyết số 196/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triễn khai thực hiện Nghị Quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam;

              Căn cứ Quyết định số 3565/QĐ- UBND ngày 28/11/2018 về việc thành lập Bệnh viện Da liễu trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Da liễu Quảng Nam;

              Căn cứ quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc  bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Da liễu Quảng Nam;

             Xét đề nghị của  phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch Tổng hợp & Chỉ đạo tuyến.

QUYẾT ĐỊNH

            Điều1. Nay niêm yết  khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam (Có chi tiết kèm theo)

           Điều 2.  Phòng Tài chính - Kế toán,  Bộ phận và các khoa/phòng liên quan, thông báo công khai giá dịch vụ  đến bệnh nhân và tổ chức triển khai thu phí đúng quy định.

           Điều 3. Các khoa, phòng, bộ phận liên quan tại điều 2 căn cứ quyết định thi hành.

           Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020  và khi Nhà nước có quy định mới về giá thì Ban Giám đốc có quy định thay đổi cho phù hợp.

   Nơi nhận:                                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;

- Lưu: VT, KTTV, KHTH-CĐT